با نرگس نشستیم و داریم «از خون جوانان وطن لاله دمیده» گوش می‌کنیم. امشب با وجود اتفاق‌های خوب دلم بدجوری گرفته. .