اینترنت خوب توی این مملکت پول می‌خواد. یا اینکه بری اوپراتور یا آی‌اس‌پی کار کنی. .