به یاد هفت سال پیش و #فاکتوریل https://t.co/5jeke9R88I .