دم اذون صبح تازه موتورم گرم شده. برید خدا رو شکر کنید قاطی نکردم براتون. .