نرگس خوابیده از سر شب، آرمان هم ساعت سه کله کرد. مینا می‌گه دیگه نمی‌تونی چیزی بخوری! می‌گم تا کی؟ می‌گه تا ۱۷ ساعت دیگه. هق‌هق .