انگلیس، کشور خون و حماسه، بگا رفت :/ یه جام دیگه و یه حسرت دیگه .