کباب امشب اندوه لبنان رو شست و برد، باخت انگلیس رو نتونست. .