باخت انگلیس برام قابل هضمه، این خزعبلات ناشتای صالح رو نمی‌تونم بپذیرم. بابا تو بلد بودی وضع اون استقلال سوراخ این نبود که. .