مایع دستشویی خونه پدر خانوم‌اینا اسانس شدید موز داشت، با بوی دستشویی قاطی شده بود، آدم نمی‌دونی باید بخوره یا باید بریزه تو چاهک. .