داره تموم می‌شه، باورم نمی‌شه. داره تموم می‌شه... شکستش دادم امسال هم... .