ال نود سفید با پلاک ۷۱ه‍۲۳۲ ایران ۶۸ که در حین صحبت کردن با گوشیت می‌کشیدی روی ملت، به خانواده سلام برسون. .