کارمندی بزرگترین اشتباه همه‌ی زندگیم بوده. سال ۸۶ چقدر مست این بودم که کارم دیده شده و درخواست کار دادن بهم. اشتباه بود، بی‌تجربگی .