جلوی در خونمون ۳تا نره‌گاو یه بدبختی رو کردن توی ماشین. تا رسیدم بهشون یارو رفت. زنگ زدیم ۱۱۰ و اطلاع دادیم. چرا حمل ابزار دفاعی آزاد نیست؟ .