RT @peyman3d: پول رو می‌شماریم هی کم میاد، تسک رو می‌شماریم هی زیاد می‌شه .