می‌گن آخرین سنگر سکوته، قبول؛ آخرین راه، ولی لزوما بهترینش نیست. آخرین سنگر سکسه، حتا اگر عاقلانه‌ترین تصمیم نباشه. .