این وسط هم یادی بکنیم از مصدق که چه کشید از کودتا https://t.co/M6c2mhNkaA .