دیگه جا نشد توی آگهی بنویسم نامبرده قراره با "آدم باحال و خوبی" (خودم) کار کنه که ریا نشه :/ .