یه چلوکباب حسابی به سبک «تبریزی‌» زدیم و جوان شدیم. با تشکر از باعث و بانیش :) .
پیش مسعود زدین؟ ‎- Assal
کباب ما تهرانیه :)) ‎- M∂s♥ud