مشکل کشورهای اروپایی این نیست که دستگاه امنیتی ندارن، بحث میزان اعتمادی هست که به شهروندان دارن. تجربه هم بی‌تاثیر نیست، اینجا خاورمیانه‌ست. .