انقدر سردرد داشتم امروز که از خروجی کارم تا این لحظه راضی نیستم. .