روم نشد برای یکی از رئیس‌ها بنویسم که وقت مهاجرت از آی‌اواس به اندروید فرا رسیده. .