خاورمیانه در تمام ابعادش یه تراژدی/گروتسک/کاریکاتور/درام هست. .