به شکل دیوانه‌واری یه متن مریض نوشتم ولی ارسال نکردم. دیوانگی از دنیامون رخت بربسته، ما اون دیوانه‌های بی‌بند و زنجیر نیستیم. .