#کماکان در پی نیروی مجازی سازی هستیم. تمام وقت در محیطی نسبتا باحال و همکاری با دردانه‌ی عالم امکان، خودم https://t.co/Knvg3TcDcW .