بعضی‌ها فرقشون با گوساله چیه؟ با این تفاوت که گوساله یه مزایایی داره اسمی .