وقتی اضافی هستی، کاریش نمی‌شه کرد. می‌شی وصله‌ی ناجور. .