عصبانیت رو با بیشتر کار کردن کنترل کردم و خدا رو شکر بهتر بود اوضاع. .