من هر سال موقع تابستون از دست حجوانی حرص می‌خوردم که حال می‌کرد با گرما، دست روزگار فرستادش جایی که شش ماه از سال بشاشه، روی هوا یخ می‌زنه. .