همین امر موجبات خرسندی و طیب‌خاطرم رو فراهم کرده. کمتر حرص می‌خورم از گرما .