به لطف مسئولین بخارپز شدیم، فقط بیان این‌رو اون‌رومون کنن ته‌دیگی نشیم. ته‌دیگی شدن بمونه برای پروسه‌ی سرخ‌شدنمون توی زعفرون و کره .