کلا املاکی خوب کم داریم. داریم ولی اکثریت به شدت جاکش، لاشی، حروم‌لقمه و بی‌ریشه‌ان. جاکش هم هستن، گفتم اینو تاکید کنم. .