همه دوست و رفیق دارن، ما هم داریم :)))) شبیه جارو دستی شده https://t.co/rNmbS7jQdO .