اگر اینترنت‌بانک رفاه رو تخمی‌ترین اینترنت‌بانک کشور در نظر بگیریم، بانک سرمایه قطعا دیپلم افتخار رو کسب می‌کنه. /تب .