تق / چهار عدد برگه‌ی رمز به جز رمز دوم که از طریق ATM داده می‌شه به من دادند! .