امروز امروز نزدیک ۹۰۰ تومن برای ماشین خارج کردم. حرمت میلیون ریخته. تازه دست به جلوبندیش هم نزدم. خسته شدم .