User avatar

RT @t_alidoosti: از شبی که برادرم از دنیا رفت، تا روزی که دخترم به دنیا آمد کنارم بوده اید.تا عمر دارم،شما خانواده ی من، و عزیز منید. https://t.co/cqeWfMdApj .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10