User avatar

دیشب مستند پرویز یاحقی رو توی بی‌بی‌سی دیدم و بیشتر از همه‌چیز دستورزبان و گویش‌ش توجهم رو جلب کرد. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10