User avatar

شرایط شاید تغییر کرده. شاید من زیادی فس هستم. شاید نیاز مجموعه دیگه اون نیست. شاید آدم‌های قوی‌تری وجود دارن. شاید شاید شاید. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10