User avatar

نمایشگاه تلکام امروز شروع می‌شه و بعد از چندسال، امسال اولین سالی هست که درگیر آماده‌سازی زیرساخت سرویس‌ها برای نمایشگاه نیستم :))) .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10