User avatar

از شباهت به بزرگان تکنولوژی فقط انصراف دانشگاه رو سه بار توی پرونده‌ام دارم :))) عجب ول‌نکن پیله‌ای بودم من .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10