تو یک مجموعه مگه میشه همه گاو باشند؟ از نیمه زمین خودمون توپ رو می فرستند باز هم مطهری تو آفسایده! فردوسی پور چه تبلیغ این دروازه بان دوزاری رو هم میکرد