رضا روحانی تیپش باحاله. فرزند «انوشیروان روحانی» و برادرزاده شهداد روحانی، بزرگ شده آلمان است و از مدرسه موسیقی در هانوفر فارغ التحصیل شده است.
reza-rohani-group-01.jpg