مطلب جالبی علی عبدی درباره برنی ساندرز نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نوشته https://www.facebook.com/photo.php?fbid=663015190467617&set=a...