تصور در اینجا نامی است برای "گونه آشنایی نازدودنی ما " با چیزهای کهنسال