پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکند. استاد شهریار https://www.youtube.com/watch?v=JL9MMpSoJMA