بر من قلم قضا چو بی من رانند××× پس نیک و بدش ز من چرا میدانند×××دی بی من و امروز چو دی بی من و تو×××فردا به چه حجتم به داور خوانند...اثر حسین بهزاد مینیاتور