این عرزشی ها که با هزار پارتی و باندبازی شغل نون و آب دار گیرشون میاد و بعد میان از خلاقیت فکری خودشون صحبت می کنند غیر قابل تحمل هستند