این مسیح علینژاد چشه؟ چرا اینقدر شلوغ میکنه سر مجسمه های واتیکان
آب قطعه :) ‎· Dr.RoHo
اعصاب آدم رو خورد میکنه اینقدر مزخرف میگه ‎· دامون
ولش کن بابا از جای دیگه میسوزه ‎· Dr.RoHo