این مسیح علینژاد چشه؟ چرا اینقدر شلوغ میکنه سر مجسمه های واتیکان
آب قطعه :) ‎- Dr.RoHo
اعصاب آدم رو خورد میکنه اینقدر مزخرف میگه ‎- دامون
ولش کن بابا از جای دیگه میسوزه ‎- Dr.RoHo