آخرین سفر یک رییس جمهور ایرانی به فرانسه 16 سال قبل بود! عمر مفیدمان تو هیاهو و تنش های بیخود گذشت