Avatar for damoon

تصاویر جشن سده. خوبه حداقل یک جشنی دارند. اینقدر از بچگی آخوندها از بهشت و جهنم و دین اسلام واسه ما حرف زدند دائم به مرگ فکر می کنم :). جشن مشن هم که یخدی. عزاداری ولی تا دل آدم بخواد وجود داره. یک نکته مثبت این دین اسلام نداره http://fararu.com/fa/news/260691

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10